Meebetalen aan bedrijventerreinen elders?

Moet Waalre meebetalen aan bedrijventerreinen van andere gemeentes die (nog) niet verkocht zijn?

Op de Raadsinformatieavond van 12 april 2016 is dit voorgelegd aan de aanwezigen. Met ‘groene of rode’ briefjes kon men aangeven of men het eens was met stellingen. O.a. of Waalre bereid is mee te betalen aan compensatie van de verliezen op bedrijventerreinen van andere gemeentes in de regio. (Er waren geen stukken ter voorbereiding beschikbaar… weinig transparant.)

N.a.v. deze bijeenkomst heeft ZW14 de volgende ‘Artikel 39 vragen’ gesteld, die voor of uiterlijk in de eerstvolgende raadsvergadering beantwoord dienen te worden:

Van: J. Zevenhek
Verzonden: maandag 25 april 2016 13:19
Aan: Wouter Ernes
CC: J. Zevenhek
Onderwerp: Art. 39 Vragen over convenant mbt. bedrijfsterreinen en het regionaal financieel arrangement

Geachte griffier,

Bijgevoegd vragen n.a.v. de Raadsinformatiebijeenkomst van 12 april over Bedrijventerreinen.
De Wethouder van Veldhoven gaf in een van zijn antwoorden aan dat er al eerder een convenant zou zijn gemaakt, met afspraken over financiele tegemoetkoming van gemeentes in de regio die verlies lijden op hun investeringen in (op dit moment overbodige) bedrijventerreinen. Veldhoven heeft blijkbaar een aantal van dergelijke terreinen.
In dezelfde bijeenkomst werd gevraagd of wij als fractie bereid waren andere gemeenten eventuele financiële ondersteuning te verlenen.

Vragen conform Artikel 39 R.v.O.:

1. Is er inderdaad een convenant/overeenkomst o.i.d. ondertekend? Zo ja, wanneer en wie binnen het bestuur van Waalre heeft daarover een besluit genomen, en wanneer is dat ondertekend? Waar en hoe is dit verdrag in te zien?
NB. Bij het zoeken op ‘Bedrijventerreinen’, kwam alleen het B&W besluitenlijst van 6 oktober 2015 naar voren als mogelijk bespreekmoment. Zie de screenprints.

2. Zijn er documenten beschikbaar zijn, waaruit blijkt welke voordelen gemeentes hebben behaald in de afgelopen 25 jaar met hun bedrijventerreinen en voor welke bedragen?

3. Wat zijn uw argumenten om Waalre eventueel mee te laten betalen aan geplande, maar leegstaande bedrijventerreinen elders? Of anderszins lasten daarvan te laten dragen?

4. Om welke bedragen cq. verplichtingen gaat het komende jaren, en/of welke effecten heeft dat op ontwikkelingen en besluiten binnen Waalre?

5. Bij woningbouwterreinen zou eenzelfde problematiek kunnen gelden: zijn er daar vergelijkbare ontwikkelingen te verwachten. Dus dat Waalre meebetaalt aan het verlies op bouwterreinen van andere gemeentes.

6. Klopt het dat e.e.a. onderdeel is van de Grondpolitiek van Waalre. Waar is een link te vinden naar dit document?

7. Wanneer wordt dit onderwerp ”Bedrijven programmering: financieel arrangement regionaal ontwikkelfonds werklocaties’ besluitvormend behandeld in de gemeenteraad (dat staat nl. niet in de Termijnagenda zoals die behandeld is in het Presidium)?

Hoogachtend,

Nan Zevenhek
Fractievoorzitter ZW14