Mensen maken het verschil

Wat is links en wat rechts? Bij politieke partijen in de gemeenteraad vervaagt dat steeds meer. Wat belangrijk is, dat zijn de gekozen mensen. De meeste zaken waarover de gemeenteraad besluiten moet nemen, staan in geen enkel verkiezingsprogramma. Dan is het belangrijk dat de raadsleden mensen uit de lokale gemeenschap kennen, die hen over achtergronden kunnen informeren. Ook is het belangrijk dat  raadsleden zelf dingen kunnen uitzoeken. Zij dienen in staat te zijn verschillende belangen tegen elkaar af te wegen, bijvoorbeeld jeugdzorg tegen meer subsidie voor verenigingen.

Daarom is ZW14 heel blij met de kandidaten voor de gemeenteraad op haar lijst en mensen die hen kritisch ondersteunen en volgen. Lijsttrekker met raadservaring is Gerard Lammers met veel kennis van cultuur en onderwijs. Eveneens met politieke ervaring staat Bert Links op twee met verkeer, ruimtelijke ordening en duurzaamheid als aandachtspunten. Op een verkiesbare derde plaats staat Ad Dams. Een geboren en getogen Waalrenaar en hobbyboer, zeer actief in het verenigingsleven en voorzitter van de Monumentencommissie. Deze kandidaten  worden ondersteund door Maria van der Sar, lid van de Seniorenraad, Nan Zevenhek, voormalig raadslid en Hans Witvoet. Hans heeft zijn sporen verdiend in de architectuur en met de aanpak van milieuvraagstukken. ZW14 presenteert ook een nieuwe generatie politici namelijk Hedwig Kolen en Hessel Ruijgh. Jonge mensen die eerst willen kennismaken met de politiek, maar die mogelijk in de toekomst het stokje zullen overnemen. Totaal staan er dertien mannen en vrouwen op de kieslijst met ieder hun eigen kennis en vaardigheden.
Het verkiezingsprogramma van ZW14 is binnenkort beschikbaar op de website. De kernpunten zijn het behoud van het mooie karakter van Waalre, preventieve jeugdzorg, apart seniorenbeleid, duurzaamheid, aanpak verkeersproblematiek, stimuleren van toerisme en voorkomen van onzinnige uitgaven.
ZW14 is zeer content met het behoud van het monumentale Raadhuis, waar veel werk voor verzet is. Het is een pareltje tussen Aalst en Waalre. Appartementen of woonhuizen direct naast het nieuwe Huis van Waalre -wat onderdeel is van de oorspronkelijke plannen- is ongewenst. In de discussie rond de afvalinzameling zijn we zeer kritisch.  Wij willen niet dat in ons dorp semipermanent zakken met afval buiten hangen. Zo nodig zal na de verkiezingen een besluit van de huidige coalitie over het inzamelen van afval met  afvalfietsen  in de hele gemeente heroverwogen worden. Het maximaal scheiden van afval kan goedkoper en eenvoudiger uitgevoerd worden. Het bespaarde geld (60.000 euro) zetten we liever in voor het verenigingsleven.
Een ander speerpunt is het voorkomen van enorme kosten voor vroegtijdige vervanging van riolering om de toename van het aantal hoosbuien te verwerken. Door ‘regenwater te parkeren’ in tuinen waar dat kan, wordt het riool minder snel overbelast. Hiermee wordt verdroging en wateroverlast tegengegaan. Het geld dat daarmee bespaard wordt, kan beter uitgegeven worden aan preventieve jeugdzorg. Bijvoorbeeld voor extra leidsters in de Voor- en Vroegschoolse Educatie (voorheen peuterwerk). Met professionele begeleiding van onze jongste inwoners, worden problemen op termijn voorkomen. De extra uitgaven aan Jeugdzorg zijn nu meer dan 1 miljoen euro!
Andere onderwerpen waar ZW14 zich hard voor maakt zijn een apart Ouderenbeleid, mogelijk herplant van nieuwe bomen verplicht stellen bij kappen van bomen, toerisme stimuleren door samenwerking in de regio o.a. in het project de Groote Heide, meer woonruimte voor jongeren en starters. Door verandering van de bestuurscultuur en met respect voor ieders mening streven we naar besluiten die van belang zijn voor de Waalrese gemeenschap. Goede raads- en collegeleden zorgen er tevens voor dat  Waalre geen wijk van Eindhoven wordt!

Bijgevoegd onze flyer die we u graag persoonlijk overhandigen als we komende tijd bij de winkelcentra staan. ZW14-flyer A5 20180214