Stedenband met Ishøj ongewenst

Op 6 oktober 2015 neemt de gemeenteraad van Waalre een besluit over het aangaan van een nieuwe stedenband, namelijk met Ishoj in Denemarken. De bestaande stedenbanden met Novo Mesto en Meize worden tegelijk stopgezet.
De fracties NEW en ZW14 hebben op 15 september j.l. hierover al hun twijfels geuit, maar er is geen informatie gekomen die ons overtuigd heeft: het gaat om 9000 Euro per jaar, o.a. om een reis met bijvoorbeeld raadsleden, wethouders en ambtenaren te organiseren en 150 ambtenarenuren (equivalent van ca. 10.000 euro).

Onderstaand amendement is gestuurd naar alle raadsleden afzonderlijk om op basis van de gegeven argumenten NIET akkoord te gaan met het huidige besluit.

Amendement: Stedenband met Ishøj heeft onvoldoende meerwaarde  versie 20151005

De raad van de gemeente Waalre, in vergadering bijeen. Gelezen het voorstel van de raadswerkgroep Ishøj d.d. 21 juli 2015, nr. 50;

Overwegende dat:

-        In het coalitieakkoord expliciet bij het onderwerp over de verenigingen is opgenomen: …Door het aanspreken van het zelf organiserend vermogen van onze samenleving moeten de ambtelijke uren die drukken op deze begrotingspost worden gereduceerd. …;
-        De stedenband met Ishøj jaarlijks 150 ambtelijke uren zou vergen;
-        Door de raad, in de kadernota is vastgelegd:  Post onvoorzien uitsluitend aanwenden voor zaken die voldoen aan de drie O’s (Onvoorzienbaar, Onvermijdbaar en Onuitstelbaar). Nieuwe wensen dienen hieraan eveneens te voldoen;
-        Er geen openbare stukken te vinden zijn waaruit blijkt wat Ishøj doet op de in het voorstel genoemde terreinen  (onderdeel 4) cq. op welke aspecten Ishøj lijkt op Waalre. Ook het verslag van de reis van een aantal raadsleden geeft hierover geen concrete aanwijzingen;
-        Op de genoemde terreinen in Nederland, via internet, VNG etc. heel veel kennis vrij beschikbaar is en veel laagdrempeliger toegankelijk. (Zie ook de paragraaf Netwerkgemeente uit de Kadernota.);
-        Verenigingen uit Waalre reeds bezoeken afleggen aan dorpen en steden elders, maar heel veel verenigingen daar geen financiële middelen voor beschikbaar hebben;
-        Niet onderzocht is of het hebben van een stedenband, zoals met Ishøj, een meerwaarde heeft t.o.v. de kosten;
-        De raad geen alternatieven voorgelegd heeft gekregen of alternatieve kaders die ze kan stellen of verbeterpunten bij de bestaande stedenbanden;
-        Hierdoor geen afweging mogelijk is met andere begrotingsposten in Waalre, waarvoor mogelijk budget gewenst is in de begroting van 2016 (zoals bijvoorbeeld De Pracht, verenigingen of cultuur);
-        Het nut en noodzaak van een (nieuwe) stedenband niet is aangetoond en zeker niet onvermijdbaar kan worden genoemd.

Besluit om:

De aan de raad voorgestelde besluiten te vervangen door:

  1. Te heroverwegen of de bestaande stedenbanden voortgezet dienen te worden cq. welke verbeterpunten er zijn;
  2. Het wel of niet aangaan van een nieuwe stedenband af te wegen tegen andere posten in de begroting qua nut en noodzaak en de drie O’s tijdens de begrotingsbehandeling.

Ondertekening:

Namens de fractie ZW14                  Namens de fractie NEW

J. Zevenhek                                         J. Beuger