Vraag over muziekonderwijs

Geacht College,
>
> Via de krant hebben we kunnen vernemen dat de samenwerkende Kempengemeenten en de in deze regio actieve scholen in het primaire onderwijs een convenant hebben afgesloten om het muziekonderwijs in deze gemeenten een impuls te geven.
> De schoolkoepels in deze gemeenten zijn vrijwel identiek aan die in
> Waalre ( SKOZOK en RBOB De Kempen) Zoals bekend mag worden
> verondersteld levert muziek een adequate bijdrage aan de emotionele en intellectuele vorming van het kind.
> Ook koningin Maxima propageert het geven van muziekonderwijs op scholen.
> ZW14 heeft het belang van muziekonderwijs voor kinderen ook diverse keren genoemd.
>
> ZW14 heeft conform artikel 39 de volgende vragen:
>
> Is het College van dit convenant op de hoogte?
> Is het College bereid zich nader over dit initiatief te laten informeren en te bezien of Waalre bij dit initiatief kan aansluiten.
> Kan het College een inschatting geven van de eventuele kosten voor de gemeente Waalre, zodat we daar bij de begroting 2018 rekening mee kunnen houden.
>
> Hoogachtend namens ZW14
>
> Gerard Lammers
5 september 2017