Vragen nav uitleg CMD

Vragen voor Hanneke Balk n.a.v presentatie op Raadsinformatieavond over het CMD op 13 oktober 2015

De wethouder sprak in haar toelichting over een enquête uitgezet onder 2000 willekeurige Waalrenaren en 286 CMD cliënten.

De respons was gemeten naar landelijke maatstaven hoog , ongeveer 33% ( als we het goed gehoord hebben)

  1. Kunt u mij de respons percentages geven uitgesplitst naar cliënten CMD en overigen.

Verder gaf u aan dat in de praktijk is gebleken dat mantelzorgers er behoefte aan hebben afzonderlijk gehoord te kunnen worden los van degene waarvoor de zorg bedoeld is.
2. Wij steunen deze conclusie en het voornemen daaraan inhoud te geven, maar willen graag weten of daarbij de inzet van extra arbeidsuren is voorzien en of de middelen daartoe toereikend zijn, dan wel op welke wijze deze extra arbeidsinvestering binnen de reeds beschikbare gelden wordt afgedekt.

 

In de huidige opzet en organisatie van de werkzaamheden is er sprake van een redelijk goed ambtelijk georganiseerde werkwijze in samenwerking met overige instanties  en organisaties. Bij een vorige gelegenheid heb ik u gevraagd naar de aanwezigheid van de “Rode knop” wat bij onverwacht escalerende omstandigheden nodig kan zijn in casu de noodzaak tot direct en sneller handelen en beslissen.

U gaf destijds aan dat die ontbrak.

  1.  Is daar inmiddels in voorzien en op welke wijze is over de aanwezigheid van die “ Rode knop” gecommuniceerd met degenen die dat dienen te weten zoals bijvoorbeeld de medewerkers van de samenwerkende organisaties, de mantelzorgers, de info op de gemeentelijke website en de gemeentegids?

 

Zoals het zich laat aanzien zal ook Waalre een toenemend aantal statushouders dienen te herbergen en mogelijk ook nog bevraagd worden inzake de huisvesting van asielzoekers. Het is op voorhand aannemelijk dat bij mensen die de taal niet beheersen, niet ingeburgerd zijn en nog geen deel uitmaken van een lokaal netwerk zich talrijke problemen kunnen voordoen ook op financieel economisch vlak.

Men kan wachten tot die problemen zich daadwerkelijk hebben voorgedaan en dan ingrijpen/bijsturen of is binnen de aanpak van het CMD reeds voorzien dat preventieve aanpak de voorkeur heeft.
4. Dat wil zeggen is in de planning van de werkzaamheden van het CMD meegenomen dat statushouders die in Waalre worden gehuisvest vanaf dat moment wegwijs worden gemaakt in de regelingen die voor hen gelden en de wijze waarop men daarin wordt geacht te participeren.
5. Kunnen statushouders bij het CMD terecht als zij schulden hebben?

6. Laat de huidige bezetting van het team die extra maatregelen toe of is uitbreiding noodzakelijk en zijn de financiële randvoorwaarden toereikend voor de claim die we ten gevolge van de huisvesting van statushouders dienaangaande mogen verwachten.

Gezien onze zorgen over bovenstaande, willen wij graag duidelijkheid voordat er meningsvorming plaats vindt over de Begroting 2016.

ZW14
Gerard Lammers en Nan Zevenhek