Vragen over Arembergstraat

Geacht College,
>
> De wijkbewoners in de omgeving van de Arembergstraat zijn voor het zomerreces schriftelijk geïnformeerd over de gang van zaken betreffende de toegezegde drainage van dit gebied. Het uitstel bleek het gevolg van het niet kunnen vinden van een aannemer die de werkzaamheden wilde verrichten.
> Derhalve dient de gehele aanbesteding opnieuw te moeten worden gedaan.
> ZW14 maakt zich grote zorgen over de vertraging in de reeds jaren bestaande probleem.
>
> ZW14 heeft conform artikel 39 de volgende vragen:
>
> Wat is de reden van het niet kunnen vinden van een aannemer voor de werkzaamheden?
> Is dit terug te voeren op een eventueel technische onuitvoerbaarheid van het plan?
> Was de inschrijving dusdanig dat het begrote bedrag werd overschreden?
> Zijn er alternatieve oplossingen onderzocht en begroot?
> Wat is de nieuwe planning voor realisatie van een oplossing voor de overlastproblemen?
>
>
> Hoogachtend namens ZW14
> Gerard Lammers
5 september 2017