Vragen over besloten info MFC/Hazzo

Geachte griffier,

 

Aanleiding

Recent zijn de fractievoorzitters door de projectleider van het MFC dhr J. Lafarre uitgenodigd

voor een rondleiding met toelichting inzake het MFC met aansluitend een informatiebijeenkomst over ‘t Hazzo.

Zonder in de bevoegdheden van het College te willen treden is ZW14 wel verrast over deze gang van zaken en de procedure die hierin wordt gevolgd.

 

Daarom hebben we de volgende vragen die we gezien de actualiteit in de Raad van 31 oktober 2017 beantwoord willen zien:

 

  1. Is het gebruikelijk dat voor de informatieverstrekking over de voortgang van het MFC en het Hazzo wordt gekozen voor de beslotenheid van de fractievoorzitters en niet voor informatieverstrekking aan de Raad als geheel ?

 

  1. Wat zijn de motieven om voor deze aanpak te kiezen?

 

  1. Was het niet verstandiger geweest vooraf de Raad te informeren over de benoeming van de heer Lafarre als projectleider van dit project temeer daar hij al eerder vanuit die functie in contact met de seniorenraad is getreden over de verbouwing van het Hazzo ?

 

  1. Heeft de gemeente Waalre de menskracht of expertise niet in huis om dergelijke werkzaamheden zelf uit te voeren ?

 

  1. Als de menskracht en expertise binnen het ambtelijk apparaat voor dergelijke projecten ontbreekt, is dat dan een tijdelijk tekort of een structureel tekort, want had ‘het huis van de gemeente’ dan niet als opleiding voor een vaste ambtenaar gebruikt kunnen worden?

 

 

  1. Wat betekent dit in de aanloop naar andere grote infrastructurele projecten zoals de herinrichting van de N69 / Den Hof en de Traverse?

 

  1. Wegen de extra kosten voor het inhuren van externe expertise binnen dit vakgebied op tegen het structureel vrijmaken van extra middelen voor een uitbreiding van de ambtelijke organisatie op dit punt ?

 

 

  1. Heeft voor het inhuren van de aanvullende expertise een inschrijving plaatsgevonden waarbij op basis van ervaring, deskundigheid en kosten een vergelijking mogelijk was en een keuze heeft plaatsgevonden ?

 

  1. Zo ja hoeveel bureaus hebben op die inschrijving gereageerd en wat was het resultaat van de onderlinge vergelijking ?

 

Hoogachtend,

Gerard Lammers, fractievoorzitter ZW14