Waarom moet het Houtenkietje weg???

De oppositiepartijen hebben gezamenlijk een vraag gesteld aan het College B&W over ‘waarom moet het Houtenkietje verdwijnen?’.

Hieronder staat de brief:

Aan:     College B&W Waalre                                                                  Waalre, 11 augustus 2015.
Kopie:  gemeenteraad Waalre
Geacht College B&W Waalre,

Volgens de besluitenlijst van de B&W vergadering van 7 juli 2015, is het onderwerp ‘Beeindigingsovereenkomst frietkot’ toen besproken en het advies ongewijzigd vastgesteld. Zie de extracten uit de besluitenlijst in de bijlage.

Op 9 juli 2015 was er een zeer goed bezochte openbare bijeenkomst, georganiseerd door de gemeente om samen met inwoners na te denken over het centrum van Waalre-dorp. Een van de onderwerpen die op een gegeven moment aan de orde kwam, was het Houtenkietje: een groot applaus van de aanwezigen voor een pleidooi met als kernpunt dat het ‘Houtenkietje moet blijven’. Daar is vanuit de gemeente toen niet op ingegaan.

Ook de gemeenteraad heeft herhaaldelijk haar steun voor het Houtenkietje bij de ontwikkeling van Waalre-dorp aangegeven.

Aangezien er maar 1 frietkot in Waalre is, nl. het Houtenkietje aan de Wollenbergstraat, gaan we er van uit dat het B&W besluit daarover gaat.

ZW14, AWB, GL en NEW hebben de volgende vragen en willen deze z.s.m. conform art. 39 RvO beantwoord zien:

1- Klopt het dat het besluit gaat over het Houtenkietje?

2. Wat is de strekking van de Beeindigingsovereenkomst? Betekent dit het einde van het Houtenkietje?

3. Hoe staat uw besluit in verhouding tot het diverse keren geuite draagvlak/de steun voor het Houtenkietje?

4. Welk concreet plan ligt ter onderbouwing van deze Beeindigingsoverkomst en is dat plan al goedgekeurd door de gemeenteraad? NB. Op de openbare bijeenkomst van 9 juli 2015 is aangegeven dat inwoners nog kunnen meedenken over de plannen voor Waalre-dorp.

5. Hoe staat uw besluit in verhouding tot de uitkomst van de branding van Waalre dat recreatie en toerisme een belangrijk onderdeel van de branding is?

6. Samenvattend: waarom moet het Houtenkietje verdwijnen?

7. Zijn de in het B&W verslag gerefereerde Beeindigingsoverkomst, de memo en het advies openbaar beschikbaar? Zo ja, kunnen we daar toegang tot krijgen?

Gezien de eerdere aandacht van de raad voor dit onderwerp en hetgeen ook door inwoners geuit is op openbare bijeenkomsten, had het gepast om de gemeenteraad hier actief over te informeren. Nu moest dit uit een B&W verslag, gepubliceerd tijdens het zomerreces, afgeleid worden.

Hoogachtend,

Nan Zevenhek namens ZW14
Tiny van Tongeren namens AWB
René Pare namens GL
Joke Beuger namens NEW

 

Bijlage met screenshots van de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 7 juli 2015: